Services

ให้บริการงานด้าน Network Configuration, Computer Service, CCTV System, Onsite Service ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศไทย โดยทีมงานผู้ชำนาญการและการควบคุมจากส่วนกลาง

Read More

SI

การวิเคราะห์ เสนอระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ตอบสนองต่อความต้องการแบบครบวงจรสำหรับใช้งานเฉพาะองค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานราชการแต่ละแห่ง และขายระบบในลักษณะ Total Solution ให้แก่หน่วยงานนั้นๆ พร้อมทั้งให้บริการดูแลบำรุงรักษาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางเรามีความชำนาญในการออกแบบ Wide Area Network และระบบที่ต้องผสมระหว่างการสื่อสารโทรคมนาคมกับ คอมพิวเตอร์

Read More

Outsourcing

การให้บริการสำรวจ ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้แก่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และหน่วยงานราชการรวมถึงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้องค์กรธุรกิจเช่าใช้ ในกรณีที่องค์กรเหล่านี้ไม่ต้องการลงทุนเองโดยอาศัยหน่วยงานบริการด้านวิศวกรรมที่ มาร์เวลเทค สามารถให้บริการรวดเร็วกว่า และค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเมื่อเทียบกับองค์กรธุรกิจทำเองบริษัทฯ จะทำสัญญาการให้บริการระยะยาวกับลูกค้าและดูแลให้บริการตลอดอายุสัญญา

Read More

Zesty Tech Solution Company Limited.

102/50 Moo 1, Pakkret, Amphoe Pak Kret
Nonthaburi , Bangkok 11120

Copyright © 2015 Zesty Tech Solution Company Limited. All Rights Reserved